Časopis

Energija Ekonomija Ekologija

O ČASOPISU

Energija, ekonomija, ekologija je naučno-stručni časopis dominantno fokusiran na objavljivanje naučnih, stručnih i privrednih radova i informacija iz zemlje i sveta iz multidisciplinarnog energetskog sektora. Časopis ima za cilj da bude vodeća nacionalna platforma koja objavljuje recenzirane radove i koja služi kao autoritativni izvor informacija za analize, preglede i evaluacije u vezi sa energetikom. 

Časopis pokriva istraživanja u oblastima planiranja i eksploatacije energetskih sistema, počevši od primarnih resursa, pa preko proizvodnje svih oblika energije, zatim prenosa, odnosno transporta energije, i na kraju do tema iz oblasti distribucije i potrošnje energije. Pored toga, časopis pokriva i oblasti proizvodnje opreme i materijala, izgradnje energetskih objekata i postrojenja, i posebno oblast zaštite životne sredine, ili šire formulisano, sva istraživanja i razvoj u oblasti integralne energetike, koja su u vezi sa pitanjima energije, ekologije i ekonomije. U časopisu se takođe objavljuju istraživanja iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, inženjerstva zaštite životne sredine i drugih inženjerskih disciplina, sa fokusom na energetsku analizu, energetsko modeliranje i predviđanje, integrisane energetske sisteme, energetsko planiranje i upravljanje proizvodnjom i potrošnjom energije. U časopisu su takođe dobrodošli prikazi istraživanja o srodnim temama, kao što su gazdovanje energijom, energetska efikasnost, snabdevanje i potrošnja električne energije, skladištenje energije, korišćenje energije u industriji, javnim i stambenim zgradama, javnim i komunalnim delatnostima, kao i o ekonomskim i političkim pitanjima, pod uslovom da su takve teme relevantne u širem energetskom kontekstu. Časopis posebnu pažnju poklanja radovima iz oblasti energetske tranzicije, odnosno iz problematike dekarbonizacije energetskog sektora sa naglaskom na širokoj primeni obnovljivih izvora energije.

Prvi broj časopisa je štampan 1996. godine. Časopis izlazi tromesečno, a po potrebi, vanredno se štampaju i specijalna izdanja.

Radovi se objavljuju na srpskom, odnosno srpskohrvatskom jeziku (prema ISO 639-3 klasifikaciji – srpskohrvatski makrojezik) ili engleskom jeziku.

Prema kategorizaciji naučnih časopisa za 2022. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis je kategorisan kao istaknuti nacionalni naučni časopis kategorije M52.

Poslednje izdanje

Izdavač: Savez energetičara

Suizdavači: 

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

ISSN: 0354-8651, e-ISSN: 2812-7528

Kontakt e-pošta: info@savezenergeticara.org

Časopis Energija, ekonomija, ekologija je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa linka (DoiUBKG), i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Časopis Energija, ekonomija, ekologija ne naplaćuje APC (Article Processing Charge).

Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.

ARHIVA
UREĐIVAČKI ODBOR

Predsednik Saveza energetičara: prof. dr Nikola Rajaković

Predsednik Skupštine Saveza energetičara: prof. dr Milun Babić

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Uređivački odbor i izdavački savet:

prof. dr Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Beograda

prof. dr Dejan Ivezić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

prof. dr Mirko Komatina, Mašinski fakultet, Beograd

prof. dr Miloš Banjac, Mašinski fakultet, Beograd

prof. dr Vladimir Popović, Mašinski fakultet, Beograd

prof. dr Vladimir Stevanović, Mašinski fakultet, Beogradu

prof. dr Željko Despotović, Institut Mihailo Pupin, Beograd

prof. dr Vanja Šušteršič, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

prof. dr Nenad Đajić, Akademija inženjerskih nauka Srbije

prof. dr Damir Đaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

dr Vladimir Šiljkut, JP Elektroprivreda Republike Srbije

v. prof. dr Vladimir Vukašinović, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

 

docent dr Tomislav Rajić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

dr Iva Batić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

prof. dr Jovica V. Milanović, The University of Manchester, Velika Britanija

prof. Vladimir Terzija, Humboldt Fellow, IEEE Fellow, EiC Elsevier IJEPES

prof. dr Adriana Sida Manea, Politehnica University Timisoara, Rumunija

prof. dr Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska

prof. dr Rade Ćirić, University of Agder, Norveška

prof. dr Nataša Markovska, MANU Skopje, Severna Makedonija

dr Stanko Janković, TenneT TSO GmbH, Savezna Republika Nemačka

prof. dr Mirza Kušljugić, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, BiH

prof. dr Peter Virtič, Univerziet u Mariboru, Slovenija

prof. dr Predrag Popovski, Mašinski fakultet Skopje, Severna Makedonija

dr Ilija Batas-Bijelić, Generalni sekretar Saveza, Institut tehničkih nauka SANU

IZDAVAČKA ETIKA

Uređivačka politika časopisa Energija, ekonomija, ekologija zasniva se na preporukama Odbora za etičnost u izdavaštvu (COPE Core Practices), kao i na najboljim prihvaćenim praksama u naučnom izdavaštvu.

Uredništvo časopisa Energija, ekonomija, ekologija poštuje i primenjuje međunarodno prihvaćena etička načela u domenu izdavaštva Odbora za izdavačku etiku COPE –  CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS.

Autori moraju da poštuju obaveze navedene u uređivačkoj politici časopisa. Svako grubo kršenje etičkih standarda koji se odnose na obaveze autora za posledicu će imati povlačenje objavljenog rada, u skladu sa  preporukama Odbora za izdavačku etiku COPE – RETRACTION GUIDELINES.

Kako bi i recenzije bile u skladu sa opštim etičkim načelima u izdavaštvu, recenzenti su u obavezi da se pridržavaju preporuka Komiteta za izdavačku etiku COPE – COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Neophodno je da se postigne saglasnost o etičkim načelima u postupcima svih učesnika prilikom objavljivanja članaka: uredništvo časopisa, autora, stručnih recenzenata i izdavača.

Uredništvo časopisa Energija, ekonomija, ekologija poštuje i primenjuje međunarodno prihvaćena etička načela u domenu izdavaštva Odbora za izdavačku etiku COPE –  CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS.

UPUTSTVO ZA AUTORE

Uputstvo za pripremu rukopisa

Autori treba da predaju svoje rukopise onlajn preko Sistema za podnošenje radova.

Odgovornosti, obaveze i prava autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje u drugom časopisu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Rad koji je već objavljen na nekom drugom mestu ne može biti preštampan u časopisu Energija, ekonomija, ekologija.

Autori snose svu odgovornost za celokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne sme da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i njihovo predstavljanje kao vlastitih, grubo je kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata:

  • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili bez obeležavanja kopiranih fragmenata. Kopirani fragmenti mogu se označiti pomoću navodnika ili korišćenjem nekog drugog sredstva koje je u skladu s aktuelnim naučnim konvencijama;
  • kopiranje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Autori su dužni da obezbede da njihov autorski tim naveden u rukopisu obuhvati sva i samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni (Zahvalnica, Acknowledgement).

Obaveza je autora da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru koga je rad nastao, kao i pun naziv institucije koja je finansirala istraživanje. 

Autori su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Delovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznakom mesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu.

Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura ili Reference) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odeljku Literatura navode se samo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa.

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi.

Obaveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.

Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa Energija, ekonomija, ekologija.

Od 2022. neophodno je da svi autori/koautori imaju ORCID (jedinstveni identifikator istraživača) u vreme objavljivanja rada. Prijava za ORCID je besplatna na ORCID.org i traje samo nekoliko minuta. Takođe, preporučujemo da korespondirajući  autor kontaktira sve svoje koautore i podstiče ih da dobiju ORCID tokom pripreme rukopisa. Iako se mogu dostaviti nakon podnošenja, ORCID brojevi su potrebni u slučaju prihvatanja.

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.

Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su ResearchGate, Academia.edu, itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu. Autori su pritom obavezni da navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, godinu, broj sveske, paginacija) i postave link na DOI oznaku članka.

RECENZIJA RADOVA

Časopis Energija, ekonomija, ekologija  primenjuje postupak anonimnog recenziranja svih radova.

Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Identitet recenzenta je međusobno nepoznat i oni deluju nezavisno jedni od drugih. Imena recenzenata neće biti poznata autorima, a sva komunikacija odvija se preko uredništva časopisa.

Osnovni kriterijum za izbor recenzenata je raspolaganje relevantnim znanjima za ocenu rukopisa. Recenzenti ne mogu biti iz iste institucije kao autori rukopisa, niti mogu biti njihovi koautori u skorijoj prošlosti.Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da se pomogne uredništvu u donošenju odluke o prihvatanju ili odbijanju rada. Sem toga, cilj je i da se u procesu komunikacije sa urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

INDEKSIRANJE

Kontakt i informacije

Savez energetičara

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 73
11120 Beograd
Srbija

PIB: 100066754 
Mat. broj: 07057695

info@savezenergeticara.org